Nanazoxid Tablets

Active Ingredient: Nitazoxanide
Uses: Anti-diarrheal